Переваги навчання на кафедрі

Навчання студентів проектуванню складних технічних систем ведеться на персональних комп'ютерах. Використовуються сучасні програмні засоби на основі тривимірного комп'ютерного моделювання з виходом на автоматизований процес виготовлення деталей (CAD-CAM-CAE). Умови сьогодення викликають необхідність широкого використання новітніх технологій обробки матеріалів, зокрема, лазерної, струминної, плазмової тощо. Саме тому головну увагу випускаючої кафедри зосереджено на оновленні матеріальної бази придбанням обробного обладнання, аналоги якого існують тільки у Женеві. Студенти навчаються експлуатувати таке обладнання, розробляти необхідне оснащення, вирішувати інноваційні задачі. Окрім того набувають хорошої економічної підготовки.

Випускники цієї спеціальності працюють конструкторами, технологами, механіками, менеджерами у відділах і цехах машинобудівних підприємств, а якщо це невелика фірма або завод, то забезпечують процес від розробки конструкції виробу до його виготовлення і реалізації. Випускники, що виявили схильність до наукової роботи, вступають в аспірантуру, що є при кафедрі.

Випускаюча кафедра процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки входить до складу інституту механіки та транспорту. Вона є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету, який проводить навчально-виховну та пошукову науково-дослідну роботу за пріоритетними напрямками розвитку науки в Україні.

На кафедрі працюють дев'ять викладачів, з яких один доктор наук, професор та п'ять кандидатів наук, доцентів, що складає 71,4% від загальної кількості. Кафедра забезпечує навчальний процес також й інших кафедрах – технології машинобудування, систем автоматичного управління і електропривода.

Студенти, які навчатимуться за обраною спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування, Металорізальні верстати та системи (спеціалізація -  Комп’ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів) і здобуватимуть рівень магістра, вивчатимуть комплекс дисциплін, серед яких є такі: мехатроніка, дизайн і технічна естетика, сертифікація та захист інформації, інформаційні технології в механообробці, комп’ютерне проектування та моделювання верстатних систем, електронна мікроскопія, фізико-технічні методи обробки матеріалів. Під час проведення занять використовуються як віртуальні лабораторії, відеофайли прикладів роботи у системах автоматизованого проектування і моделюванні тощо, так і діюче найновітніше обладнання.

У процесі навчання студенти освоюють методику і прийоми роботи на ЕОМ, набувають навичок роботи в ОС WINDOWS, вчаться користуватися пакетами програм  автоматизованого проектування та підготовки конструкторської документації типу „Компас-графік”.

У результаті вивчення ряду дисциплін, орієнтованих на використання ПЕОМ, студенти отримують теоретичні знання і набувають практичних навичок із:

  • основ автоматизації проектування і моделювання;

  • використання методів проектування механізмів верстатів та інших високоточних машин і механізмів;

  • використання систем автоматизованого проектування SolidWorks і DelCAM Powershape;

  • автоматизованого створення керуючих програм для верстатів із ЧПК у системах FeatureCAM PowerMill;

  • створення графічних баз даних.

Кафедра також активно готує і науково-технічні кадри, конче потрібні нашій державі. Так, за останні п’ять років відбулися захисти чотирьох кандидатських дисертацій за різними спеціальностями, виконано ряд фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.