Переваги навчання на кафедрі

  Кафедра «Галузеве машинобудування»  проводить підготовку фахівців за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

    - бакалавр,

    - магістр.

    Бакалаври цієї спеціальності готуються до виробничої діяльності на машинобудівних підприємствах.

    Студенти за час навчання освоюють:

    - влаштування та основи проектування (в т. ч. автоматизованого) підйомно-транспортних і дорожньо-будівельних машин, металорізального обладнання та систем

    - методи дослідження робочих та інформаційних процесів, що визначають їх параметри;

    - нові (прогресивні) технологічні процеси та обладнання в галузі машинобудування та ремонту, експлуатацію та ремонт дорожньо-будівельних і технологічних машин та автоматизованих комплексів;

    - системи автоматизованого проектування технологічних процесів.

 Навчання студентів проектуванню складних технічних систем ведеться на персональних комп'ютерах. Використовуються сучасні програмні засоби на основі тривимірного комп'ютерного моделювання з виходом на автоматизований процес виготовлення деталей (CAD-CAM-CAE). Освоюють використання новітніх технологій обробки матеріалів, зокрема, лазерної, струминної, плазмової тощо. Навчаються експлуатувати таке обладнання, розробляти необхідне оснащення, вирішувати інноваційні задачі.

    Опановують практичні навички автоматизованого проектування, освоюють передові технології виробництва машин, сучасні методики проектування обладнання та технологічних процесів з використанням електронно-обчислювальної техніки, передові методи автоматизованого контролю якості машинобудівної продукції. Дізнаються основи бізнесу, маркетингу та комерційної діяльності в галузі професійної підготовки. На базі знань з основної спеціальності студенти за бажанням навчаються основам підприємницької діяльності, машинобудівного маркетингу, комерційної організації виробництва та експлуатації дорожньо-будівельних і технологічних машин.

    Основою для цього є глибока фундаментальна підготовка з загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін, що вивчаються на молодших курсах.

  У період навчання студенти проходять виробничу практику на машинобудівних заводах і в проектно-конструкторських організаціях.

    Бакалаври, що володіють професійними знаннями і навичками за профілем підготовки, необхідні не тільки на машинобудівних заводах і конструкторських бюро, що випускають нову дорожньо-будівельну і транспортну техніку, але також в будівельних і дорожньо-будівельних організаціях, на дилерських фірмах, в митних органах, державних інспекціях, центрах фірмового обслуговування машин.

Випускники цієї спеціальності працюють конструкторами, технологами, механіками, менеджерами у відділах і цехах машинобудівних підприємств, а якщо це невелика фірма або завод, то забезпечують процес від розробки конструкції виробу до його виготовлення і реалізації. Фахівці, які закінчили освітню програму бакалавра зі спеціальності  «Галузеве машинобудування» мають можливість продовжити навчання на кафедрі "Галузеве машинобудування" в магістратурі за спеціалізаціями   «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини та обладнання» і «Металорізальні верстати та системи». Випускники магістратури, що виявили схильність до наукової роботи, вступають в аспірантуру, що є при кафедрі.

На кафедрі працюють тринадцять викладачів, з яких п'ять докторів наук, професорів та  шість кандидатів наук, з яких три доценти, що складає 92% від загальної кількості. Кафедра забезпечує навчальний процес також й інших кафедрах – технології машинобудування, автомобілів і тракторів, систем автоматичного управління і електропривода.