Наукова школа "Механіка вибуху"

Наукова школа “Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід” заснована у 1968 році і є наразі найстаршою науковою школою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

На кафедрі технічної механіки Кременчуцької філії ХПІ в 1974 р. була створена група штатних співробітників для виконання госпдоговірної науково-дослідної тематики з підприємствами Кременчуцького та інших регіонів України під керівництвом завідуючого кафедрою, д.т.н., проф. Коміра В.М. Базою для укладання госпдоговорів були місцеві підприємства:  Полтавський (на той час Дніпровський) гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), 477 комбінат нерудних копалин МО СРСР, комбінат нерудних будівельних матеріалів (КНБМ), Власівський гранітний кар'єр, Крюківське кар'єроуправління, Редутський щебзавод, а також Докучаєвський флюсодоломітний комбінат (Донецька обл.). З часом географія і масштаби досліджень розширювались. Були укладені договори з інститутом “Гіпроводгосп” (м. Москва), Механобр (м. Ленінград), з відділом Міністерства оборони. Потрібно зазначити, що значний період науковці виконували більшу частину об'ємів госпдоговірних робіт усього Кременчуцького філіалу ХПІ.Великі об'єми госпдоговірних НДР були необхідні для створення сучасної лабораторної бази, для підвищення якості досліджень і забезпечення навчального процесу.

Створена в ті роки лабораторія опору матеріалів є і нині однією з кращих класичних лабораторій цього профілю у вузах України.  Великі об'єми наукових досліджень і впровадження розробок на промислових підприємствах сприяли встановленню тісних контактів з їх керівництвом, що полегшувало розв'язання питань з розвитку дослідницької бази. Коли виникла необхідність будівництва другого учбово-лабораторного корпусу, де нині базується лабораторія, підприємства і Міністерства надали підтримку та фінансову допомогу, зокрема, Полтавський ГЗК виділив ліміти на проектні роботи, Міністерство чорної металургії СРСР взяло участь у фінансуванні будівництва та ін. Формування наукової школи передбачало встановлення тісних контактів з провідними науковими колективами в галузіі вибухових робіт, обмін ученими, підготовку спеціалістів вищої кваліфікації для інших наукових і навчальних закладів; виступи на наукових конференціях і семінарах. Тому наукова діяльність з перших днів супроводжувалась активною пропагандою ідей і розробок. На базі Кременчуцького філіалу ХПІ кафедрою технічної механіки було проведено дві Всесоюзних наради із буровибухових робіт на кар'єрах і Всесоюзний семінар з механіки руйнування гірських порід під керівництвом акад. Шемякіна Є.І.

З 2015 р. наукову школу очолює д.т.н., професор Воробйов Віктор Васильович.

Основними напрямками досліджень є:

  • - механізм руйнування гірських порід при імпульсних навантаженнях;
  • - роль газоподібних продуктів детонації у процесі руйнування та  деформування різних середовищ;
  • - розробка методів керування дією вибуху.

Останнім роками увага приділяється удосконаленню технології вибухового руйнування шляхом зміни механічних властивостей середовища в ближній зоні вибуху.

 

 

З 2000 р. наукова школа щорічно проводить міжнародні науково-технічні конференції:

1. Сучасні технології ведення буровибухових робіт,  їх економічна ефективність і техногенна безпека.

2. Розробка, використання та екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин.

 

Співробітники та здобувачі тісно співпрацюють з такими закладами та підприємствами:

  • Інститут геотехнічної механіки НАН України
  • Українська спілка інженерів вибуховиків
  • Академія гірничих наук України
  • Національний гірничий університет
  • Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат
  • Білоруський національний технічний університет і ін.

 

З 28.09.2012 по 24.12.2012 р.р. аспірантка кафедри Леміжанська В.Д. пройшла стажування за темою дисертації у Бельгії, м. Монс, Університет Монсу (UMONS). Науковий напрям: Геотехнічна та гірнича механіка. Для продовження досліджень було укладено договір про співпрацю між кафедрами Genie Minier, Engineering Faculty (FPMs) UMONS (Бельгія) та Технічної механіки КрНУ (Україна).

 

 

 

Починаючи з 2007 на базі наукової школи «Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід» створено та виходить два рази на рік науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва", свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 13116-2000 Р від 13.08.2007 р. Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 збірник пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук; наукові дослідження та статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі технічних наук як вітчизняних, так і зарубіжних вчених та промисловців. Наразі збірник готується до перереєстрації.

 

 

В університеті діє спецрада Д45.052.06 (голова – проф. Драгобецький В.В., заступник – проф. Воробйов В.В.) по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка та 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском.

За роки існування  наукової школи вченими КрНУ та колегами з інших ЗВО було підготовано та успішно захищено більше ніж 5 докторських дисертаційних робіт та понад  50 кандидатських робіт.

 

 

 

 

 

Захист дисертаційних робіт