Наукова школа "Дослідження дінамічних систем"

Наукова школа «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів»

Бурхливий розвиток вібраційної техніки у вісімдесятих, все зростаюча складність її динамічних систем, важливість і відповідальність виконуваних функцій і одночасно недостатня ефективність функціонування зазначених систем стали негативно впливати на впровадження прогресивних вібраційних машин в практику будівництва. Тому для вирішення цієї проблеми на кафедрі конструювання машин та технологічного обладнання (у теперішній час кафедра галузевого машинобудування) була організована науково-дослідна лабораторія, до складу якої входили дослідна лабораторія і конструкторське бюро, очолювані завідувачем кафедри Масловим Олександром Гавриловичем. 

Основним завданням науково-дослідної лабораторії було проведення теоретичних і експериментальних досліджень, розробка технічної документації та впровадження перспективних вібраційних машин в практику будівельного виробництва. Дослідження та розробка вібраційних машин проводилися на підставі господарських договорів, що укладались з машинобудівними підприємствами, будівельними підприємствами та об'єднаннями, з головним науково-дослідним інститутом «ВНИИстройдормаш», об'єднаннями та відомствами України та СРСР.

 Наукова школа «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів» на базі кафедри конструювання машин та технологічного обладнання (у теперішній час кафедра галузевого машинобудування) отримала офіційний статус в 2003 році. 

     

Засновник наукової школи  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування Маслов Олександр Гаврилович.  Дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора технічних наук «Наукові основи створення полічастотних  вібраційних машин для ущільнення і обробки асфальтобетонних і цементобетонних сумішей» він захистив у 1994 році за спеціальностями 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій та 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. За наслідками наукових досліджень публікував 5 монографій, декілька навчальних посібників, більш 310 науково-технічних робіт у провідних науково-технічних журналах і збірниках, у тому числі більш 100 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

    

   Лідери школи:

- Маслов Олександр Гаврилович, докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри «Галузеве машинобудування».   

- Саленко Юлія Сергіївна, докт.техн.наук, професор, професор кафедри «Галузеве машинобудування». Дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора технічних наук «Наукові основи створення горизонтальних бетонозмішувачів примусової дії» Саленко Ю.С. захистила у 2013 році за спеціальністю 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. За наслідками наукових досліджень вона публікувала 3 монографії, декілька навчальних посібників, більш 90 науково-технічних робіт у провідних науково-технічних журналах і збірниках.

За роки існування школи сформувалися і набули самостійного розвитку наступні наукові напрями:

1. Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів різного технологічного призначення. Керівник: д.т.н., проф. Маслов О. Г.

2. Розробка наукових основ і теорії вібраційного ущільнення та обробки будівельних сумішей, створення теорії і принципово нових конструкцій та впровадження в практику вібраційних збуджувачів коливань великої потужності, а також вібраційних систем і машин для виготовлення, ущільнення та обробки асфальтобетонних і цементобетонних сумішей. Керівник: д.т.н., проф. Маслов О. Г.

3. Розробка теорії процесу перемішування цементобетонних сумішей в змішувачах примусової дії, створення нових конструкцій одновальних бетонозмішувачів примусової дії, включаючи бетонозмішувачі зі змінними формами лопатей, вібраційні бетонозмішувачі примусової дії і бетонозмішувачі з віброімпульсним приводом; розробка математичних моделей, що описують складні процеси перемішування у вібраційних бетонозмішувачах примусової дії і бетонозмішувачах з віброімпульсним приводом. Керівник: д.т.н., проф. Саленко Ю.С.

У рамках  науковій школі професором Масловим О.Г. була розроблена загальновизнана теорія вібраційного ущільнення і обробки асфальтобетонних, цементобетонних і подібно тому сумішей, що послужило основою створення принципово нових вібраційних машин різного технологічного призначення. Професором Масловим О.Г і професором Саленко Ю.С. виявлено та проаналізовано об'єктивно існуючі явища, що відбуваються в процесі перемішування бетонних сумішей, з метою встановлення потенційних можливостей підвищення ефективності перемішувальних робочих органів, що дозволило розробити принципово нові високоефективні конструкції бетонозмішувачів. 

Загальна кількість наукових співробітників, що працювали та працюють над проблемою наукової школи, перевищує 20 осіб.

Під безпосереднім керівництвом професора Маслова О. Г. та при його консультуванні дисертації захистили:

- на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук:

Іткін О.Ф. «Наукові основи розробки вібраційних машин для пошкодження цементобетонних сумішей» – 2010 р.; Нестеренко М. П. «Синтез вібраційних установок з просторовими коливаннями для формування залізобетонних виробів» – 2013 р.; Саленко Ю. С. «Наукові основи створення горизонтальних бетонозмішувачів примусової дії» – 2013 р.

- на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

Ахметова (Саленко) Л.Н., Савелов Д.В., Федотьєв А.М., Саленко Ю.С., Дейнека К.Ю., Демін Ю.М., Жанар Батсайхан (Монголія), Молчанов  П.А., Скляренко Т.О., Вакуленко Р.А. та інші.

Також к.т.н., доцент Савелов Д.В. плідно працює над докторською дисертацією, а  к.т.н. Жанар Батсайхан (Монголія) повністю завершив роботу над докторською дисертацією і готується до захисту. 

За наслідками наукових досліджень співробітниками було опубліковано 9 монографій, декілька навчальних посібників, більш 500 наукових статей у провідних науково-технічних журналах і збірниках, отримано 150 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, частина з яких упроваджена на підприємствах. 

Вирішена проблема створення наукомісткого вібраційного обладнання для оброки і ущільнення асфальтобетонних та цементобетонних сумішей, бетонозмішувачів та асфальтозмішувачів, машин для вібраційного помелу металокераміки, машин для очистки поверхні транспортних трубопроводів.

Були розроблені і упроваджені у виробництво:

1. Полічастотні віброплощадки вантажопідйомністю 10-40 тонн (серійне виробництво), які призначено для формування бетонних виробів із пластичних та жорстких цементобетонних сумішей.

2. Віброзбуджувачи полічастотних коливань великої потужності з обурюючою силою 200 – 500 кН (серійне виробництво),  які призначено для віброплощадок вантажопідйомністю 15 – 40 тонн для формування бетонних виробів, а також для віброплощадок вантажопідйомністю 80 тонн для ущільнення розплаву високоякісних сталей у виливницях з метою підвищення якості сталевих злитків і зменшенні відходів при подальшій їх обробці.

3. Двохчастотні віброплощадки з просторовими коливаннями  вантажопідйомністю 10 і 15 тонн з двохчастотними віброзбуджувачами коливань (серійне виробництво).

4. Асфальтозмішувальні установки  безперервної дії ДСВ-50 продуктивністю 50 тонн/час з вібраційною обробкою асфальтобетонної суміші (серійне виробництво).

5. Асфальтозмішувальні установки  безперервної дії ДСВ-200 продуктивністю 200 тонн/час.

6. Одновальні бетонозмішувачі примусової дії БП-100В і БП-250В з об'ємом із завантаження 100 і 250 л відповідно з вібраційною обробкою цементобетонної суміші при її вивантаженні через торець змішувача (серійне виробництво), а також бетонозмішувачі з об'ємом із завантаження 500 і 750 літрів.

7.  Одновальні бетонозмішувачі примусової дії  БПН-1Г-1125 з похилами лопатями і вібраційною обробкою бетонної суміші при її вивантаженні через торець змішувача.

8. Вібраційне обладнання для обробки цементобетонних і асфальтобетонних сумішей.

9. Асфальтоукладальні машини з вібраційним робочим органом.

10. Віброплощадки з вертикально спрямованими коливаннями вантажністю 0,35,  0,75,  1, 25 і 2,5 тонн.  

11. Віброплощадки з вертикально спрямованими коливаннями і жорстко пружними обмежувачами вантажністю 0,75,  1,5,  2,5  і  5 тонн. 

12. Віброімпульсні бетонозмішувачі з об'ємом із завантаження 180, 250, 500 і 750 літрів.

13. Вібраційні машини для формування пустотних бетонних блоків і вібраційні установки для помелу металокераміки

14. Ротаційні віброзбуджувачі кругових коливань для двох частотних вібраційних площадок вантажопідйомністю 15 тонн та планетарні віброзбуджувачі кругових коливань для віброплощадок вантажопідйомністю 10-20 тонн.

14. Розроблено вібраційні бетонозмішувачі, , вібраційний прес для формування асфальтобетонних зразків  та інші.

Розроблені вібраційні машини, вирізняються простотою конструкції та високою ефективністю.

Більшість конструктивних рішень розроблених машин захищено патентами.

При виконанні НДР використаються сучасні прибори, лабораторні установки і обладнання. 

Результати роботи впроваджені на підприємствах України і країн СНД, а також у навчальному процесі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у лекційних курсах,  при проведенні лабораторних і практичних занять, курсовому і дипломному проектуванні при підготовці бакалаврів і магістрів.

Наукова школа активно бере участь у підготовці та атестації наукових кадрів, роботі спеціалізованих учених рад з захисту дисертацій.

Згідно з напрямком наукової школи, починаючи з 2009 року були організовані спеціалізовані ради для захисту дисертацій, головою яких є професор Маслов А. Г. :

- з  2009 г. по 2011 р. -  кандидатська спеціалізована рада зі спеціальності: 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;

- з 2011 г. по 2014 р. -  докторська спеціалізована рада зі спеціальностей: 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій та 05.15.09 - Геотехнічна та гірнича механіка.

- с 2015 г  по теперішній час – кандидатська спеціалізована рада зі спеціальностей: 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій та 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

Також в період з 2012 по 2015 р. функціонувала спеціалізована вчена рада, яка приймала захист кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.05.04 - машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт.

Представники наукової школи приймають участь в складах спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. 

Наукова школа плідно співпрацює із ВНЗ, академічними установами та підприємствами України, зокрема з Київськім національним університетом будівництва і архітектури, Харківськім національним університетом будівництва і архітектури, Харківським національним автомобільно-дорожнім  університетом, Національним технічним університетом «Харківський Політехнічний Інститут», та інші. Загалом колектив наукової школи приймає участь у науково-педагогічній співпраці більш ніж з 10 ВНЗ.

Наукова школа має певні досягнення у міжнародному співробітництві з ВНЗ, науково-дослідними інститутами та підприємствами СНД.

Систематично проводяться наукові семінари, на яких заслуховуються роботи аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата або доктора технічних наук зі спеціальностей: 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. 

Науковці школи постійно беруть участь у  міжнародних і  всеукраїнських наукових конференціях. Приймають участь у наукових видань України і СНД.

Невід’ємною складовою напряму роботи наукової школи є залучення студентів до наукової роботи. 

У рамках науково-дослідної роботи студентів проводяться студентські олімпіади. Також студенти беруть участь у другому  Всеукраїнському турі студентських наукових робіт за напрямом 133 – Машинобудування.