Магістр

Назва кваліфікації

Інженер-дослідник (механік)

Основний напрям підготовки за кваліфікацією

Металорізальні верстати та системи

Офіційна тривалість програми

10 місяців для денної форми навчання (59 кредитів ЕСТS)

Програма підготовки включає

Теоретичне навчання (59,0 кредитів ЕCTS) по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні та лабораторні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання базової кваліфікації з металорізальних верстатів та систем складає 14,5 кредитів ЕCTS, блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку з металорізальних верстатів та систем складає 44,5 кредитів ЕCTS.

- Виконання 3 курсових проектів (робіт) з професійно-орієнтованих дисциплін (3 кредити ЕCTS).

- Проходження 1 лабораторно-магістерського практикуму (4 тижні, 6 кредитів ECTS).

- Виконання магістерської атестаційної роботи (15 кредитів ECTS).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає виконання магістерської атестаційної роботи.

Опис результатів навчання:

  • основи фундаментальних дисциплін в обсязі, потрібному для розв’язання виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;

  • основи професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема, технологічного та конструкторського напряму, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціологічних учень;

  • основи охорони праці і захисту прав людини;

  • уміння виконувати самостійні розробки конструкції вузлів, їх компонування;

  • розробляти технологічні процеси виробництва, складання, технічного огляду і ремонту деталей, вузлів металорізальних верстатів та систем;

  • виконання необхідних техніко-економічних обгрунтувань;

  • керування робочими групами, відділами, конструкторсько-технологічними колективами та іншими підрозділами.

Успішне завершення програми передбачає здобуття кваліфікації інженера-дослідника (механіка) з машинобудування, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з розробкою та конструюванням металорізальних верстатів та систем. Відповідає 7-у кваліфікаційному рівню (відповідно до Національної рамки кваліфікацій, постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341).

Застосування знань і розуміння:

- проводити синтез конструкцій машин, пристроїв, установок, як на класичних, так і на принципово нових засадах;

- розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проектування верстатів та машин різного призначення за профілем роботи;

- проводити інформаційний пошук по проблемі вдосконалення конструкції машини, пристроїв, установок або їх вузлів для підвищення продуктивності, точності, покращання інших характеристик, забезпечення конкурентноздатності на світовому ринку;

- розробляти методики досліджень;

- розробляти спеціальне оснащення, необхідне для досліджень технічних характеристик; - виконувати оптимізацію конструктивних рішень;

- визначати технічний рівень та якість об’єктів проектно-конструкторських рішень;

- розробляти рекомендації на основі експериментальних досліджень;

- розробляти дослідно-конструкторську документацію;

- розробляти дослідницьке обладнання для реалізації інноваційних проектів;

- створювати сучасні методики наукового дослідження об’єктів інноваційних розробок;

- організовувати введення обладнання в експлуатацію;

- виконувати математичні дослідження технічних систем та процесів;

- визначати експлуатаційну придатність розробок та здійснювати дослідницьке супроводження експлуатації обладнання;

- виконувати необхідні розрахунки щодо придатності машин і обробного обладнання та їх готовності до експлуатації в конкретних умовах виробництва;

- експериментально визначати відповідність технічних показників продукції нормативним вимогам;

- проводити експериментальні дослідження виробів підприємства, зокрема верстатів та машин різного призначення, з аналізом та узагальненням його результатів;

- удосконалювати засоби та методи досліджень;

- планувати зміст і проводити навчальні заняття з технічних дисциплін, організовувати контроль засвоєння матеріалу дисципліни та успішності слухачів.

Формування суджень:

- здатність розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проектування верстатів та машин різного призначення за профілем роботи;

- здатність проводити інформаційний пошук з проблеми вдосконалення конструкції машини або їх вузлів;

- здатність розробляти методики досліджень та спеціальне оснащення для їх реалізації;

- здатність виконувати аналіз, синтез та оптимізацію конструктивних рішень;

- здатність прогнозувати рівень робочих характеристик моделювання об’єктів розробки;

- здатність розробляти конструкторсько-технологічну документацію;

- здатність організовувати введення обладнання в експлуатацію.