Історія кафедри «Галузевого машинобудування»

Кафедра «Галузеве машинобудування» (ГМ) починає свою історію з жовтня 2017 р. Кафедра ГМ була утворена шляхом об'єднання двох кафедр: «Конструювання машин та технологічного обладнання» и «Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки». Завідувачем кафедри був обрано доктор технічних наук, професор Маслов Олександр Гаврилович. У вересні 2020 р. до кафедри приєдналися викладачі та співробітники кафедри технічної механіки.

 Підрозділ кафедри ГМ – колишня кафедра «конструювання машин та технологічного обладнання» була заснована наказами МінВУЗу УРСР № 201 від 20 червня 1979 року та №77-1 від 4 липня 1979 року. У той час на кафедрі викладались такі дисципліни, як теорія механізмів і машин, деталі машин, ТММ і деталі машин, деталі машин і підйомно-транспортні засоби. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент А.І. Чорнокнижний.

З 1982 року кафедрою беззмінно керує доктор технічних наук, професор Маслов Олександр Гаврилович.
Починаючи з 1982 року на кафедрі під керівництвом Маслова О.Г. організується науково-дослідна лабораторія чисельністю до 20 чоловік. Штатні співробітники лабораторії проводили дослідження, розробляли нові конструкції та впроваджували у виробництво вібраційні, дорожні і будівельні машини.

 З 1998 року кафедра КМТО організує випуск спеціалістів зі спеціальностей «Металорізальні верстати і системи», «Обробка металів тиском».
З 2003 року кафедра стає випускаючої тільки зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини та обладнання».

З моменту створення кафедри КМТО зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри, оснащення лабораторій плакатами, стендами, обладнанням тощо. Зокрема, викладачами кафедри розроблені нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп’ютерної техніки та комп’ютерні технології. Значний внесок в становленні і розвитку кафедри КМТО в різні періоди часу внесли докт.техн.наук, професор Федорець О.О, докт.техн.наук, професор Саленко О.Ф., докт.техн.наук, доцент Іткін О.Ф., кандидати технічних наук, доценти Чорнокнижний А.І., Хабло Г. П., Бардаєв С.В., доцент Проскурня О. С. та ін.

Для підготовки фахівців повністю сформована лабораторна база, причому акцент зроблено на використанні в лабораторному практикумі науково-лабораторного обладнання, що дозволяє не тільки виконувати лабораторні роботи у відповідності з робочими програмами професійно-орієнтованих дисциплін, але й виконувати на тому ж обладнанні наукові дослідження; тематика курсових проектів у певній мірі містить елементи наукових досліджень; студенти ведуть активну роботу в гуртках студентського наукового товариства кафедри і університету, якими керують викладачі кафедри; студенти і співробітники кафедри мають з робочих місць доступ до інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та інше.

Однією з центральних проблем, які вирішувалися кафедрою була проблема «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів», яка очолюється доктором технічних наук, професором О.Г. Масловим. В рамках цієї проблеми проводяться наукові дослідження по двох основних напрямах: «Наукові основи створення і вдосконалення будівельних, дорожніх і вібраційних машин для виготовлення, обробки та ущільнення цементобетонних і асфальтобетонних сумішей»; «Наукові основи створення і розробка горизонтальних бетонозмішувачів примусової дії».

Перший напрямок пов'язано з теоретичними та експериментальними дослідженнями динаміки, міцності і надійності будівельних і дорожніх машин, механічного обладнання підприємств будіндустрії, зі  створенням асфальтозмішувальних установок, асфальтоукладальних машин, вібраційних машин для ущільнення бетонних сумішей.

Другий напрямок в основному пов'язано з теоретико-експериментальним дослідженням і створенням одновальних бетонозмішувачів примусової дії для будівельного виробництва.

Підрозділ кафедри ГМ – колишня кафедра «Процеси і обладнання механічної та фізико-технічної обробки» (ПОМФТО) була створена у 2003 році шляхом виділення від  кафедри КМТО. Вона стає випусковою за спеціальністю «Металорізальні верстати і системи». Кафедру очолив доктор технічних наук, професор Саленко Олександр Федорович.

Під керівництвом доктора технічних наук, професора Саленко О.Ф. виконувались фундаментальні та прикладні розробки:

– механіка композитів та розробка методів і пристроїв для їх обробки;

– пристрої для утилізації твердосплавного лому та технології регенерації твердосплавного інструменту;

– розробка обладнання з паралельними кінематичними ланцюгами;

– розвиток теорії гідравліки змінної маси;

– обладнання, що реалізує принципово нові методи фізико-технічної обробки або здійснює комбіновану обробку;

–  методи випробування, діагностики руйнування та пристрої для контролю процесу різання композитів.

Кафедра ПОМФТО і Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне імені М.К. Янгеля» заключило договір про співпрацю. Робота має на меті обґрунтування доцільності використання гідроабразивної обробки сучасних композиційних матеріалів вуглець-вуглецевого типу. Наразі світові виробники виробів з ВВКМ все більше використовують струминні методи для кінцевого формоутворення. Особливість даної роботи полягає в тому, що умови та режими обробки мають забезпечувати локальне кероване когезійне руйнування матеріалу і не призводити до розвитку пошкоджень композитів на межі «армувальне волокно-матриця». Використання оригінальних методів обробки, а також спеціального допоміжного обладнання і устаткування, дозволяє зробити висновок про доцільність застосування гідроабразивних методів при різанні виробів із ВВКМ 3-D структури.

Підрозділ кафедри ГМ – колишня кафедра технічної механіки була заснована 10 листопада 1974 року у зв’язку з організацією Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту. Її очолив та беззмінно керував колективом кафедри, на протязі багатьох років, докт.техн.наук, професор Комір Віталій Михайлович.

Кафедра технічної механіки була заснована на базі двох дисциплін, що викладали на час її утворення: теоретичної механіки та опору матеріалів. Згодом вона перетворилася на базу інженерної підготовки технічних спеціальностей вузу.

Значний внесок в становленні і розвитку кафедри технічної механіки в різні періоди часу внесли докт.техн.наук, професор Воробйов В.В., докт.техн.наук, професор Чебенко В.М., кандидати технічних наук, доценти Іванов А.І., Овчарук О.М., Самойлов М.Г., старший викладач Ю.М. Марков, та ін.

З 2015 року до 2017 року призначено тимчасово виконуючим обов`язки завідувача кафедри технічної механіки та матеріалознавства канд.техн.наук, доцент Пєєв Андрій Михайлович.

Наукова робота на кафедрі тривалий час в основному розвивалася в напрямках, пов'язаних з теоретичними та експериментальними дослідженнями процесів руйнування гірських порід вибухом, фізикою и механікою гірських порід, застосуванням підривних робіт на денній поверхні й у підземних умовах, питаннями техногенної безпеки при відкритій і підземній розробці корисних копалин.

 

У теперішній час до колективу кафедри «Галузеве машинобудування» входять: 5 докторів наук, професори, 6 кандидатів наук, доценти і старші викладачі, асистенти та інженери.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за вищою освітою освітніх ступенів бакалаврів за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування та магістрів за двома освітньо-професійними програмами «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання», «Металорізальні верстати та системи».

На кафедрі діє аспірантура за освітнім рівнем «доктор філософії» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування та 132 Матеріалознавство.

Діє вчена рада по захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями, а саме: 133 Галузеве машинобудування (05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій), 132 Матеріалознавство (05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти).

Тематика магістерських робіт студентів відповідає науковій спеціалізації кафедри. Випускники зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, а також доктори філософії з галузевого машинобудування здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі машинобудування, проводити дослідницько-іноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних і створення нових цілісних знань, практичних впроваджень отриманих результатів, які мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення для підприємств регіону і до країни в цілому. Відбувається формування комплексної уяви та системи знань про програмне забезпечення розробки, проектування нових машин і технологій для будівельного виробництва, механічної обробки на верстатах з ЧПК різних технологічних груп, створення керуючих програм в автоматичному режимі з використанням прикладного програмного забезпечення, використання верстатів для лазерної, струминної та плазмової обробки. Використовуються сучасні програмні засоби на основі тривимірного комп'ютерного моделювання з виходом на автоматизований процес проектування і виготовлення деталей.

Під час проведення занять використовуються як віртуальні лабораторії, відеофайли прикладів роботи у системах автоматизованого проектування і моделюванні тощо, так і діюче найновітніше обладнання.

У результаті вивчення ряду дисциплін, орієнтованих на використання ПЕОМ, студенти отримують теоретичні знання і набувають практичних навичок із:

– основ автоматизації проектування і моделювання;

– використання методів проектування дорожніх і будівельних машин та механізмів,  верстатів та інших високоточних машин і механізмів;

– використання систем автоматизованого проектування SolidWorks і DelCAM Powershape.

– автоматизованого створення керуючих програм для верстатів із ЧПК у системах FeatureCAM PowerMill;

– створення графічних баз даних.

Базами практики кафедри є завод дорожніх машин Кредмаш, Крюковський вагонобудівний завод, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, автомобільний завод АвтоКрАЗ тощо.

Фахівці зможуть працювати у сфері проектування, будівництва та експлуатації дорожніх, будівельних, підйомно-транспортних машин та технологічних установок; проектно-конструкторській та дослідній сферах на машинобудівних підприємствах регіону.

Наукові школи, що діють при кафедрі галузевого машинобудування

Наукова школа:
Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів (рік заснування 2003)

Лідери школи:

Маслов Олександр Гаврилович, докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри «Галузеве машинобудування».

Саленко Юлія Сергіївна, докт.техн.наук, професор, професор кафедри «Галузеве машинобудування».

Засновник школи:

Маслов Олександр Гаврилович, докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри «Галузеве машинобудування».

 

Наукова школа:
Механіка вибуху та ресурсозберігаючі екологічно надійні технології керованого вибухового руйнування гірських порід (рік заснування 1968)

Лідер школи:

Воробйов В.В., докт.техн.наук, професор, директор «Навчально-наукового інституту механіки і транспорту»

Засновник школи:

Комір Віталій Михайлович, докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри технічної механіки з 1974 до 2012 р.

 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20. Навчальний корпус №2, ауд.2305.
Телефон кафедри: (05366) 3-11-08.
e-mail: kmto@kdu.edu.ua