Бакалавр

Назва кваліфікації

Фахівець в галузі машинобудування та металообробки

Основний напрям підготовки за кваліфікацією

Інженерна механіка

Офіційна тривалість програми

3 роки 10 місяців для денної форми навчання (234 кредити ECTS)

Програма підготовки включає

Теоретичне навчання (222,5 кредитів ЕCTS) по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, практичні та лабораторні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання базової кваліфікації з металорізальних верстатів та систем складає 126,5 кредитів ЕCTS, блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку (спеціалізацію) з металорізальних верстатів та систем складає 96 кредитів ЕCTS.

- Виконання 4 курсових проектів (робіт) (4 кредити ЕCTS).

- Проходження 1 навчальної практики (1 тиждень, 1,5 кредити ECTS).

- Проходження 2 виробничих практик (4 тижні, 6 кредитів ECTS).

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає 2 державних іспити: державний іспит з НФ та ПОД (1,5 кредити ECTS) та державний іспит з ОПП (1,5 кредити ECTS).

Опис результатів навчання:

  • основи фундаментальних дисциплін в обсязі, потрібному для розв’язання виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;

  • основи професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема, технологічного та конструкторського напряму, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціологічних учень;

  • основи охорони праці і захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки;

  • основи програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача;

  • уміння під керівництвом спеціаліста конструювати вузли металорізальних верстатів та систем, виконувати їх загальне компонування;

  • розробляти технологічні процеси виготовлення, складання, технічного обслуговування та ремонту металорізальних верстатів та систем;

  • робити відповідні техніко-економічні обгрунтування;

  • керувати низовими конструкторсько-технологічними колективами.

Успішне завершення програми передбачає здобуття кваліфікації фахівця в галузі машинобудування та металообробки, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з розробкою та конструюванням металорізальних верстатів та систем. Відповідає 5-у кваліфікаційному рівню (відповідно до Національної рамки кваліфікацій, постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341).

Застосування знань і розуміння:

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як дослідництво, конструювання, розробка технічної документації, прогнозування, організація виробництва. Він готується для роботи: в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, в організаційно-управлінських службах, а також в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях; викладачем в професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів; у комерційних фірмах, пов'язаних з продажем технологічного обладнання та машин, у рекламних агентствах аналогічного профілю.

Напрямок діяльності бакалавра – розробка під керівництвом спеціаліста конструкцій обладнання, технологічного забезпечення промислового виробництва, а також засобів автоматизації виробництва.

Формування суджень:

- здатність розробляти і впроваджувати технологічні процеси обробки на металорізальних верстатах та системах;

- здатність конструювати вузли металорізальних верстатів та систем, виконувати їх загальне компонування;

- здатність розробляти і впроваджувати заходи, направлені на економію матеріальних і трудових ресурсів при конструюванні вузлів вестатів;

- здатність розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проектування верстатів та машин різного призначення за профілем роботи;

- здатність розробляти конструкторсько-технологічну документацію;

- здатність планувати зміст і проводити навчальні заняття з технічних дисциплін в професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів.